นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวิโรจน์ ธานมาศ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางจรินทร พุ่มพวง<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวัชรินทร์ จะปะมากา<br>พนักงานธุรการ

นายวัชรินทร์ จะปะมากา
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com