นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
นางสุชาดา คล้ายทอง<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุชาดา คล้ายทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวิภารัตน์ พันจิตร์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวิภารัตน์ พันจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชฎาภรณ์ สุขใส<br>พนักงานธุรการ

นางสาวชฎาภรณ์ สุขใส
พนักงานธุรการ

นางสาววารีหทัย เข็มกลัด<br>พนักงานธุรการ

นางสาววารีหทัย เข็มกลัด
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com