นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com