นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกรวรรณ ใสยจิตต์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกรวรรณ ใสยจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณภาภัช เพชรไทย<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณภาภัช เพชรไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรพล เวฬุวนารักษ์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

นางสาวศิริวรรณ ก๋องคำ<br>พนักงานธุรการ

นางสาวศิริวรรณ ก๋องคำ
พนักงานธุรการ

นางสาววรัญรดา รัตนบุรี<br>พนักงานธุรการ

นางสาววรัญรดา รัตนบุรี
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com