นางทัศนีย์ วัชราไทย<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางทัศนีย์ วัชราไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมนพัทธ์ วัลย์เครือ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมนพัทธ์ วัลย์เครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววัณณพร ชัยชนะ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววัณณพร ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายฐาปน ชูชื่น<br>พนักงานธุรการ ส๔

นายฐาปน ชูชื่น
พนักงานธุรการ ส๔

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com