นายอำพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางอุบลรัตน์ อินทะเตชะ<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอุบลรัตน์ อินทะเตชะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชนาฎ อ่างแก้ว<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชนาฎ อ่างแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิภาภรณ ฤทธิ์ชัย<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิภาภรณ ฤทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธราเทพ แกล้วกสิกรรม<br>นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นายธราเทพ แกล้วกสิกรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นางนัยนา สุขวิบูลย์<br>พนักงานธุรการ ส๔

นางนัยนา สุขวิบูลย์
พนักงานธุรการ ส๔

นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล<br>พนักงานธุรการ ส๔

นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
พนักงานธุรการ ส๔

นางสาวกฤตยา ตองติน<br>พนักงานธุรการ ส๔

นางสาวกฤตยา ตองติน
พนักงานธุรการ ส๔

นายศิลา อ่างทอง<br>พนักงานธุรการ ส๔

นายศิลา อ่างทอง
พนักงานธุรการ ส๔

นายวรเทพ มงคลแท้<br>พนักงานธุรการ ส๔

นายวรเทพ มงคลแท้
พนักงานธุรการ ส๔

นายอรรณพ จอกรบ<br>พนักงานบันทึกข้อมูล

นายอรรณพ จอกรบ
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวปวีณา เขียวอ่อน<br>พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวปวีณา เขียวอ่อน
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวเบญจวรณ คำจันทร์<br>พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวเบญจวรณ คำจันทร์
พนักงานพิมพ์ดีด

นายปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร<br>พนักงานธุรการ

นายปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com