นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นางดารากร เพ็ญศิริ<br>นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางดารากร เพ็ญศิริ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางทิพย์วัลย์ แย้มลักษณะเลิศ<br>นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางทิพย์วัลย์ แย้มลักษณะเลิศ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวอาริสา หมีดเส็น<br>นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวอาริสา หมีดเส็น
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวกุลสิริ ชัยประเสริฐ<br>เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวกุลสิริ ชัยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์<br>นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีวีระ พัฒนทวีลาภ<br>พนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีวีระ พัฒนทวีลาภ
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com