นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางชื่นใจ กระแสสินธุ์<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชื่นใจ กระแสสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิสา คำบุตร<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววิสา คำบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย<br>พนักงานธุรการ ส๔

นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
พนักงานธุรการ ส๔

นายเอนก อินเป็ง<br>เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอนก อินเป็ง
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกวรรณ จารุมาศ<br>พนักงานธุรการ

นางสาวกนกวรรณ จารุมาศ
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com