นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสัณห์ไชย พลรักษ์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสัณห์ไชย พลรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติญา ทิพสม<br>พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรัตติญา ทิพสม
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวกชกร ปาลกะวงศ์<br>พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวกชกร ปาลกะวงศ์
พนักงานพิมพ์ดีด

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com