นายวันชัย จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
นางวรรณา จิตกระแส<br>เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางวรรณา จิตกระแส
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางเบญจวรรณ ดวงใจ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายจักรพันธ์ อัมรนันท์<br>พนักงานธุรการ

นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ

นางสาวนิศานาถ หาอย่าทุกข์<br>พนักงานธุรการ

นางสาวนิศานาถ หาอย่าทุกข์
พนักงานธุรการ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com