นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
nopic
นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
No42-crop
นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอำพร ศรีโยธา<br>ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอำพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ<br>ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี<br>ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ

นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ

นายสุพจน์ แกล้วกล้า<br>ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายโกศิลป ดวงใจ<br>ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ

นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ

นางยุภา เอี่ยมสงวน<br>ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง<br>ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com