การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา หลังจากได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการ โดยมีสถานศึกษาในรุ่นที่ 1 จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมประชุม

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *