obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งการประชุมได้แบ่่งเป็น ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒

อ่านต่อ »

การลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (วันรับสมัคร)

               วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามวันรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

อ่านต่อ »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ            ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1_2561 2. สรุป เขต (ร.ร.ปกติ) 3. รายโรงปกติ (สพป.กระบี่-มหาสารคาม เขต 3) 4. รายโรงปกติ (สพป.มุกดาหาร-อุบลราชธานี เขต 5) 5. รายโรงปกติ (สพม.) 6. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 7.

ดาวน์โหลด »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการติดตั้ง ขยายปรับปรุง และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า – ประปา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการติดตั้ง ขยายปรับปรุง และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า – ประปา ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน  2561  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 1. หนังสือด่วนแจ้งคณะ-sign-ด่วนที่สุด 2. คำสั่งประชุมไฟฟ้า-final-sign-60 3. กำหนดการไฟฟ้า60

ดาวน์โหลด »

การจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งแผนปฏิบัติการ61 แผนปฏิบัติการ สพฐ 2561 (สำหรับพิมพ์เล่ม) แผนปฏิบัติการ สพฐ 2561 (สำหรับอ่าน)

ดาวน์โหลด »
Please enter a valid URL
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com