• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  ***นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ โครงการสานพลังประชารัฐฯ “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ และวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาคเอกชนผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 266 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว/ทิพวรรณ์ ภาพ/ ปชส.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ