• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
  (19 ตุลาคม 2559) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการรับมอบเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงปี 2558 รวมทั้งสิ้น 91 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 11,840,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และในปี 2559 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกจำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1. โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 1 2. โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2 3. โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2 4. โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 5. โรงเรียนวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป. ปัตตานี เขต 2 6. โรงเรียนบ้านปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป. ปัตตานี เขต 3 7. โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัด สพป. ยะลา เขต 1 8. โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สังกัด สพป. ยะลา เขต 2 9. โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัด สพป. สงขลา เขต 3 10. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพม. เขต 15 เพื่อให้โรงเรียนได้นำเงินช่วยเหลือไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ด้าน นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายว่า บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้าเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่น ต่อไป ทิพวรรณ์/ข่าว 19 ต.ค. 2559
 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ