• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 __   _     ______   __   _     ______    ______  
| || | ||  /_   _// | || | ||  /_   _//  /_   _// 
| '--' ||   -| ||-  | '--' ||   -| ||-     | ||   
| .--. ||   _| ||_  | .--. ||   _| ||_    _| ||   
|_|| |_||  /_____// |_|| |_||  /_____//  /__//    
`-`  `-`   `-----`  `-`  `-`   `-----`   `--`