• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 __  __   ___   __  _   ___   _  _  
 \ \\/ //  / _ \\ | || | ||  / _ \\ | || | || 
 \  //  / //\ \\ | '--' || | / \ || | || | || 
 / . \\ | ___ ||| .--. || | \_/ || | \\_/ || 
 /_//\_\\ |_|| |_|||_|| |_||  \___//  \____// 
 `-` --` `-`  `-` `-` `-`  `---`   `---`