• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
18111 ตค 59การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  04006/ว475 ลว. 10 ตุลาคม 2559
1827 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1837 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1847 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)
  หลักเกณฑ์ (ไฟล์ Word)
1857 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว431  2.จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
  3.นโยบาย ศธ.+สพฐ.  4.หลักเกณฑ์
  5.แบบรายงาน
1867 ตค 59 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
  หนังสือ ศธ 04006/ว1836   บัญชีรายละเอียด
1877 ตค 59แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
  หนังสือ ศธ 04006/ว392  บัญชีรายละเอียด กิจกรรมประถม
  บัญชีรายละเอียด กิจกรรม ม.ต้น
1886 ตค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ - สพป.พิจิตร เขต 2
  5. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม.เขต 42
1893 ตค 59ประกาศผลการคัดเลือกโรงรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
  ที่ ศธ 04006/ว391 และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
19030 กย 59 ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
  หนังสือจาก รมว.ศธ.  บัญชีรายละเอียด (ครั้งที่ 3)
  หนังสือแจ้งเขต
19130 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพป.)  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพม.)
19229 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
  ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1816 ลว. 29 ก.ย. 59
19329 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 (เงินเหลือจ่าย) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะ พื้นที่สูง และชายแดน
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/1811  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
19429 กย 59การขยายเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ที่ ศธ 04006/ว1814  แบบสำรวจเขตพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก
  แบบฟอร์ม Excell
19529 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1800  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
19629 กย 59การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1792  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
19728 กย 59การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Admin ของ สพท. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรูู (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
  1. หนังสือประทับตรา  2. รายชื่อสำหรับตรวจสอบข้อมูล
19828 กย 59รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 11-12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการประชุม
19923 กย 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ร่างหนังสือ รุ่นที่ 1  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 1
  ร่างหนังสือ รุ่นที 2  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 2
  สรุปผลการเรียน ทั้ง 2 รุ่น
20021 กย 59โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  หนังสือนำ  รายชื่อโรงเรียน


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | กลับหน้าหลัก