• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
16122 ธค 59จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  ที่ ศธ 04006/ว1492
16221 ธค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรี
  ที่ ศธ 04006/ว1449  Downlond แบบฟอร์ม
16320 ธค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%)
  1. หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.เป็นศูนย์และติดลบ
16420 ธค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2559
  1. หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ
  3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรร ร.ร.หนวยเบิก
16520 ธค 59รายงานการเบิกจ่ายจริงงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1. หนังสือแจ้งเขต  2. แบบรายงานข้อมูล
16615 ธค 59แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  หนังสือนำ
16715 ธค 59การขอใช้ประโยชน์อาคารสถานที่สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1349  แบบฟอร์ม
16814 ธค 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว1378 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559  แบบฟอร์ม และรายชื่อโรงเรียน
16913 ธค 59เชิญร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว1318 + สิ่งที่ส่งมาด้วย  2.หนังสือ ศธ 04006/ว1319 + สิ่งที่ส่งมาด้วย
  3.หนังสือ ศธ 04006/ว1320 + สิ่งที่ส่งมาด้วย
1708 ธค 59รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2559
  1. หนังสือประทับตรา  2. แบบรายงานข้อมูล
1712 ธค 59PowerPoint การประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  การส่งมอบทรัพย์สิน  การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
1721 ธค 59ขอข้อมูลโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1155
1731 ธค 59ขอเชิญประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือเชิญประชุม  กำหนดการ
  บัญชีรายชื่อโรงเรียน
17425 พย 59รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1118
17525 พย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
  ศธ 04006/ว1113 (สพป.)  ศธ 04006/ว1113 (สพม.)
17624 พย 59การประชุมปฏิบัติการการจัดทำโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว1110  2.หนังสือ ศธ 04006/ว1111
  3.คำสั่งที่ 832/2559  4.กำหนดการ
  5.แบบฟอร์มจองห้องพัก
17724 พย 59แบบฟอร์มตัวอย่างตารางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  Download
17822 พย 59แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560
  ศธ 04006/1049  นร 0702/ว12
17915 พย 59เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว963  รายชื่อ 24 กลุ่ม สมบูรณ์
18014 พย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  04006/ว914


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | กลับหน้าหลัก