• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
1613 ตค 59ประกาศผลการคัดเลือกโรงรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
  ที่ ศธ 04006/ว391 และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
16230 กย 59 ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
  หนังสือจาก รมว.ศธ.  บัญชีรายละเอียด (ครั้งที่ 3)
  หนังสือแจ้งเขต
16330 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพป.)  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพม.)
16429 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
  ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1816 ลว. 29 ก.ย. 59
16529 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 (เงินเหลือจ่าย) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะ พื้นที่สูง และชายแดน
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/1811  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
16629 กย 59การขยายเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ที่ ศธ 04006/ว1814  แบบสำรวจเขตพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก
  แบบฟอร์ม Excell
16729 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1800  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
16829 กย 59การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1792  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
16928 กย 59การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Admin ของ สพท. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรูู (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
  1. หนังสือประทับตรา  2. รายชื่อสำหรับตรวจสอบข้อมูล
17028 กย 59รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 11-12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการประชุม
17123 กย 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ร่างหนังสือ รุ่นที่ 1  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 1
  ร่างหนังสือ รุ่นที 2  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 2
  สรุปผลการเรียน ทั้ง 2 รุ่น
17221 กย 59โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  หนังสือนำ  รายชื่อโรงเรียน
17321 กย 59โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ที่ ศธ 04006/ว1744
17420 กย 59นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  Download ไฟล์ Word
17520 กย 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ปี 2559
  ร่าง หนังสือจาก สนว.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ
17619 กย 59การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
  หนังสือ ศธ04006/ว1729
17716 กย 59ปฏิทิการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการรับนักเรียน
17816 กย 59ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  หนังสือจาก รมว.ศธ.  เงินเหลือจ่าย (คืนค่าเข็ม) ครั้งที่ 2
  บัญชีรายละเอียด
17916 กย 59ประกาศการรับนักเรียนห้องงเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา 2560
  Download ประกาศ
18016 กย 59ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
  Download ประกาศ


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก