• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
14126 ตค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1
  ศธ 04006/ว707  1.บัญชีจัดสรร สพป.
  2.บัญชีจัดสรร สพม.
14219 ตค 59การจัดสรรงบประมาณการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย
  ที่ ศธ 04006/ว611
14319 ตค 59การประชุมสัมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนแม่เหล็ก
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว609
14418 ตค 59หนังสือการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  Download หนังสือ
14517 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  หนังสือประทับตรา
14617 ตค 59หนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559
  Download หนังสือ
14717 ตค 59หนังสือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  Download หนังสือ
14817 ตค 59หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  Download หนังสือ
14913 ตค 59การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559
  ที่ ศธ 04006/ว544  รายชื่อโรงแรมทีพัก ไกล้สถานที่จัดประชุม
15013 ตค 59แก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  1.หนังสือแจ้งเขต  2.บัญชีจัดสรร
15112 ตค 59การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2. หนังสือสำนักงบประมาณอนุมัติแผน
  3. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  4. การบริหารงบประมาณตามมาตการเพิ่มประสิทธิภาพ
  5. คู่มือการรายงานข้อมูล
15211 ตค 59แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
  แบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบก่อสร้าง
15311 ตค 59การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  04006/ว475 ลว. 10 ตุลาคม 2559
1547 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1557 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1567 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)
  หลักเกณฑ์ (ไฟล์ Word)
1577 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว431  2.จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
  3.นโยบาย ศธ.+สพฐ.  4.หลักเกณฑ์
  5.แบบรายงาน
1587 ตค 59 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
  หนังสือ ศธ 04006/ว1836   บัญชีรายละเอียด
1597 ตค 59แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
  หนังสือ ศธ 04006/ว392  บัญชีรายละเอียด กิจกรรมประถม
  บัญชีรายละเอียด กิจกรรม ม.ต้น
1606 ตค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ - สพป.พิจิตร เขต 2
  5. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม.เขต 42


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก