• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
14123 กพ 60ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการชำระหนี้รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ตัดยอดค้างชำระ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2.แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
14222 กพ 60การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1048
14322 กพ 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
  ศธ 04006/ว1031 ลว. 21 ก.พ. 2560
14422 กพ 60การขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปี พ.ศ. 2561  
  ที่ ศธ 04006/1023
14521 กพ 60แจ้งเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2559
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 04006/1003
14620 กพ 60จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  1. หนังสือแจ้ง สพท. 2. บัญชีจัดสรร
14720 กพ 60เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
  ศธ 04006/ว963 ลว. 20 ก.พ. 60
14816 กพ 60รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (ไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูง) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. แบบรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
14914 กพ 60แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.
15014 กพ 60ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
  ที่ ศธ 04006/ว831
1519 กพ 60แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.
1529 กพ 60ปรับแก้เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  หนังสือแจ้ง สพท.
1537 กพ 60การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) ภาคเรียนที่ 2/2559
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรรครอบครัว  4. บัญชีจัดสรรสถานประกอบการ
  5. แบบรายงาน
1546 กพ 60ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ
  หนังสือประทับตรา ว716
1551 กพ 60ารประชุมโครงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (รายการที่ 2)
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๕๖๔  กำหนดหาร
  ประมาณการ  บัญชีจัดสรร
1561 กพ 60การประชุมโครงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (รายการที่1)
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๕๖๔  กำหนดหาร
  ประมาณการ  แบบตอบรับ
1571 กพ 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาโรง
  ศธ 04006/558 ลว. 31 ม.ค. 60
15831 มค 60ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference
  หนังสือเชิญประชุม
15930 มค 60จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (ค่าอาหารนักเรียนพักนอน)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรร สพม.  4. บัญชีจัดสรร สพป.
  5. แบบรายงาน
16027 มค 60ติดตามการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ๕ ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ที่ ศธ 04006/ว509


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก