• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
10117 ตค 59หนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559
  Download หนังสือ
10217 ตค 59หนังสือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  Download หนังสือ
10317 ตค 59หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  Download หนังสือ
10413 ตค 59การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559
  ที่ ศธ 04006/ว544  รายชื่อโรงแรมทีพัก ไกล้สถานที่จัดประชุม
10513 ตค 59แก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  1.หนังสือแจ้งเขต  2.บัญชีจัดสรร
10612 ตค 59การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2. หนังสือสำนักงบประมาณอนุมัติแผน
  3. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  4. การบริหารงบประมาณตามมาตการเพิ่มประสิทธิภาพ
  5. คู่มือการรายงานข้อมูล
10711 ตค 59แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
  แบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบก่อสร้าง
10811 ตค 59การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  04006/ว475 ลว. 10 ตุลาคม 2559
1097 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1107 ตค 59ขอเชิญประประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
  ศธ 04006/ว433
1117 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)
  หลักเกณฑ์ (ไฟล์ Word)
1127 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว431  2.จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
  3.นโยบาย ศธ.+สพฐ.  4.หลักเกณฑ์
  5.แบบรายงาน
1137 ตค 59 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
  หนังสือ ศธ 04006/ว1836   บัญชีรายละเอียด
1147 ตค 59แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
  หนังสือ ศธ 04006/ว392  บัญชีรายละเอียด กิจกรรมประถม
  บัญชีรายละเอียด กิจกรรม ม.ต้น
1156 ตค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ - สพป.พิจิตร เขต 2
  5. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม.เขต 42
1163 ตค 59ประกาศผลการคัดเลือกโรงรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
  ที่ ศธ 04006/ว391 และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
11730 กย 59 ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
  หนังสือจาก รมว.ศธ.  บัญชีรายละเอียด (ครั้งที่ 3)
  หนังสือแจ้งเขต
11830 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพป.)  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพม.)
11929 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
  ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1816 ลว. 29 ก.ย. 59
12029 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 (เงินเหลือจ่าย) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะ พื้นที่สูง และชายแดน
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/1811  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | กลับหน้าหลัก