• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
8112 กค 60จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 และสมทบเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2/2559
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจักสรรภาคเรียนที่ 1/2560
  3. บัญชีจัดสรรภาคเรียนที่่่ 2/2559  4. แบบรายงานข้อมูล
826 กค 60จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.ที่ไม่ยืนยันข้อมูล นักเรียนเป็นศูนย์ และได้รับจัดสรรเกิน (ติดลบ)
835 กค 60การรายงานข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  หนังสือแจ้ง สพท.  1.ภาพรวมการรายงาน
  2.ข้อสังเกตุ
8430 มิย 60การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อประกอบรายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  หนังสือประทับตราที่ ศธ 04006/ว3629
8529 มิย 60สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560
  ดาว์โหลดรายงานการประชุม
8627 มิย 60ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.60
  รายละเอียดการส่งข้อคิดเห็น  ครุภัณฑ์งานช่างและเกษตร
  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  ครุภัณฑ์วิทย์-คณิต
  ห้องสมุด-ห้องปฏิบัติการ-ห้องศูนย์ต่างๆ
8722 มิย 60การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว3316  บัญชีจัดสรรงบประมาณ
  ประเด็นการระดมความคิดเห็น
8820 มิย 60 แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น)
  หนังสือแจ้ง ศธ 04006/3423  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.ปกติ)
  รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ปกติ)  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.แม่เหล็ก)
8913 มิย 60การกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 04006/ว3001
9013 มิย 60แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560 ของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค
  เอกสารแจ้งเขต
917 มิย 60แจ้งปฎิทินและแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
  หนังสือแจ้ง สพท.  ปฎิทิน
  แนวทางการดำเนินงาน
926 มิย 60การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  Download หนังสือแจ้งเขตและบัญชีจัดสรร
936 มิย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนา
  Download หนังสือแจ้งเขตและบัญชีจัดสรร
945 มิย 60PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
  Download PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนา
952 มิย 60แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
  แนวทางการดำเนินงาน
9631 พค 60เอกสารประกอบการบรรยายประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
  รวมไฟล์เอกสาร
9731 พค 60เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560
  Downlond หนังสือเชิญประชุม
9826 พค 60 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่3) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560-2563) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
9924 พค 60ปรับปรุงปฎิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  หนังสือแจ้ง สพท.
10024 พค 60การสำรววจข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ. ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ค.ศ.ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  หนังสือแจ้ง สพท.  เกณฑ์
  ตัวอย่าง  แบบคำขอ ค.ค.ศ.
  แบบคำขอ พ.ค.ศ.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก