• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
62119 พค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558
  หนังสือที่ ศธ. 04006/ว806
62211 พค 58การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2558 ไตรมาสที่ 3-4
  ที่่ ศธ 04006/ว771  แบบฟอร์มปรับแผนไตรมาส 3-4
6236 พค 58สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 (พน.)
  สรุปการประชุม  PowerPoint ประกอบการประชุม
6241 พค 58จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 โครงการคืนครูให้นักเรียนครั้งที่ 2
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว711
62530 เมย 58ขอข้อมูลอัตราการแข่งขันของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
  หน้าหนังสือนำ  รูปแบบตาราง
62623 เมย 58ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว683
62720 เมย 58การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBEvMIS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว647
62816 เมย 58การประชุมสัมมนาผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว656
62910 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว639
63010 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว636
6319 เมย 58การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 585
6329 เมย 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 520
6339 เมย 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 580   ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ
6349 เมย 58การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียน
  หนังสือนำงบเงินอุดหนุน  สรุปจัดสรรรายเขต
63531 มีค 58การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 585
63631 มีค 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 520
63731 มีค 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 580   ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ
63823 มีค 58การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนกา
  หนังสือนำงบเงินอุดหนุน  สรุปจัดสรรรายเขต
  บัญชีจัดสรรรายโรง


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก