• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
6012 กค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ก.ค.2558
  หนังสือประทับตรา  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
6021 กค 58อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
  หนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ตารางการอบรม
60324 มิย 58การประชุมนานาชาติฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำหนดการ  กำหนดการ
  คำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม  บัญชีจัดสรร
60423 มิย 58ที่ ศธ 04006/ว1018
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู(สำนักพระราชวังขอแก้ไขแบบฟอร์ม)
60523 มิย 58แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561
  ศธ 04006/ว1013
60622 มิย 58อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปเพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  ศธ 04006/ว 985  โครงการ
  บัญชีจัดสรร สพม.  บัญชีจัดสรร สพป.
  ใบจองห้องพัก
60722 มิย 58สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 (พน.)
  สรุปการประชุม
60822 มิย 58ที่ ศธ 04006/ว1001
  ขออนุญาตให้บุคลากร นักเรียน ในสังกัดเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ
60915 มิย 58แจ้งประชุม conference การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ศธ 04006/ว977
6109 มิย 58จัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า-ประปา) เพิ่มเติม
  ศธ 04006/ว945  บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ
  บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก  บัญชีจัดสรรสถานศึกษาสังกัด สศศ.
6119 มิย 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2558
  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐
  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558
  แบบฟอร์มจัดสรรงบประมาณนักเรียนพักนอน
6125 มิย 58การบริหารจัดการข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล
  ที่ ศธ 04006/ว941
6135 มิย 58จัดส่งข้อมูลประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "ค.ค.ศ." ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "พ.ค.ศ." ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  04006/ว931
6144 มิย 58ขอสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศธ 04006/ว900   ตารางแบบฟอร์ม
6152 มิย 58เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558
  ศธ 04006/903
61628 พค 58ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2558-2559 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
  ศธ 04006/ว873
61726 พค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา ครั้งที่ 2
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๘๖๓
61826 พค 58จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการยกระดับการบริหารจ
  หนังสือจัดสรร  บัญชีจัดสรร
61925 พค 58นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
62020 พค 58ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการควบรวม รวม หรือเลิกโรงเรียนขนาดเล็กและต้องจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้ส่งคำขอรับการจัดสรรตามแบบฟอร์ม ดังแนบ
  04006/ว837


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก