• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
6118 เมย 60จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  หนังสือประทับตรา ศธ04006/ว2140  จุดเน้นเชิงนโยบาย
6218 เมย 60ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
  ศธ 04006/ว2121 ลว. 12 เมษายน 2560
6312 เมย 60รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร วันที 31 มีนาคม 2560
  Download รายงานการประชุม
644 เมย 60โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม)
  หนังสือแจ้ง สพท.  คำชี้แจงของ สพท.
  คำชี้แจงของ โรงเรียน  แบบรายงานข้อมูล
6531 มีค 60ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนในโครงการ ICU (เฉพาะกลุ่มเร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินด้านกายภาพบางรายการ เพื่อประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)
  ICU
6630 มีค 60การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.60)
  1. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพป.  2. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพม.
6730 มีค 60การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1872
6830 มีค 60จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหว
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีสรุปราย สพท.
  3. บัญชีรายโรง  4.แบบรายงานข้อมูล
6929 มีค 60เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1854
7029 มีค 60รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1827  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1828
  แบบรายงาน ไฟล์ Excel
7129 มีค 60 ขยายเวลาการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.
7228 มีค 60การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
  ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.2560
7328 มีค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรีย
  ศธ 04006/ว1793
7427 มีค 60จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
  แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
7521 มีค 60การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1-5
  3. แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ 1-4
768 มีค 60การทำสัญญารับเงินอุดหนุน และสัญญาค้ำประกันฯ โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1371 ลว 8 มี.ค. 60  รายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุน (ป.บัณฑิต)
  สัญญารับเงินอุดหนุน พร้อมตัวอย่าง  สัญญาค้ำประกัน พร้อมตัวอย่าง
  ใบสมัคร ป.บัณฑิต 2560
778 มีค 60ข้อมูลรายละเอียดรายการ/โครงการ/กิจกรรมของสำนัก จากงบประมาณจัดสรรครั้งที่สอง เขตละ6ล้านบาท
  butget6M  สำรอง
787 มีค 60รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
  Download File
797 มีค 60รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน และโรงเรียนมัธยมศึกษาดีใกล้บ้าน ตามแผนที่ GIS 
  Download File
802 มีค 60PowerPoint การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560
  Download Powerpoint


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | กลับหน้าหลัก