• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
56123 กค 58แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
  DOWNLOAD
56222 กค 58คู่มือประชาชน
  แจ้งคู่มือประชาชน
56321 กค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
  ศธ 04006/ว1162  โครงการ
  แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
56421 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1222
56521 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  ที่ ศธ 04006/ว1229
56621 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1223
56720 กค 58แจ้งคำสั่งประชุมสัมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
56816 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1194
56916 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบปี58 งบดำเนินงาน ค่าอาการ(เพิ่มเติม) ค่าเครื่องนอนฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๓๙๕
57015 กค 58รายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  1. หนังสือแจ้ง สพท. 2. ข้อมูล สพท. ที่รายงานข้อมูล
57114 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน
  ที่ ศธ 04006/ว1172
57214 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1175
57311 กค 58มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
  ที่ ศธ 04006/ว 1146 แจ้งมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
57410 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
  ที่ ศธ 04006/ว1145  ที่ ศธ 04006/ว1147
5757 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558
  ที่ ศธ 04006/ว1118
5767 กค 58การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร 2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 3. บัญชีราย สพท.  4.บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ _สพป.พิษณุโลก เขต 3
  5.บัญชีจัดสรร สพป.เพชรบุรี เขต 1_สพม.เขต 42  6. บัญชีรายโรง 20 โรงแก้ไข
  7.รายชื่อร.ร.นักเรียนเป็นศูนย์และร.ร.ติดลบ
5777 กค 58การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ - สพป.แพร่ เขต 2  4. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม. เขต 42
  5. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
5783 กค 58ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หนังสือประทับตรา  ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบ
5792 กค 58หนังสือ"แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 - 2561"
  Download
5802 กค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ก.ค.2558
  หนังสือประทับตรา  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | กลับหน้าหลัก