• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
5419 มิย 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2558
  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐
  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558
  แบบฟอร์มจัดสรรงบประมาณนักเรียนพักนอน
5425 มิย 58การบริหารจัดการข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล
  ที่ ศธ 04006/ว941
5435 มิย 58จัดส่งข้อมูลประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "ค.ค.ศ." ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "พ.ค.ศ." ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  04006/ว931
5444 มิย 58ขอสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศธ 04006/ว900   ตารางแบบฟอร์ม
5452 มิย 58เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558
  ศธ 04006/903
54628 พค 58ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2558-2559 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
  ศธ 04006/ว873
54726 พค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา ครั้งที่ 2
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๘๖๓
54826 พค 58จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการยกระดับการบริหารจ
  หนังสือจัดสรร  บัญชีจัดสรร
54925 พค 58นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
55020 พค 58ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการควบรวม รวม หรือเลิกโรงเรียนขนาดเล็กและต้องจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้ส่งคำขอรับการจัดสรรตามแบบฟอร์ม ดังแนบ
  04006/ว837
55119 พค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558
  หนังสือที่ ศธ. 04006/ว806
55211 พค 58การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2558 ไตรมาสที่ 3-4
  ที่่ ศธ 04006/ว771  แบบฟอร์มปรับแผนไตรมาส 3-4
5536 พค 58สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 (พน.)
  สรุปการประชุม  PowerPoint ประกอบการประชุม
5541 พค 58จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 โครงการคืนครูให้นักเรียนครั้งที่ 2
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว711
55530 เมย 58ขอข้อมูลอัตราการแข่งขันของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
  หน้าหนังสือนำ  รูปแบบตาราง
55623 เมย 58ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว683
55720 เมย 58การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBEvMIS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว647
55816 เมย 58การประชุมสัมมนาผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว656
55910 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว639
56010 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว636


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | กลับหน้าหลัก