• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
50121 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  ที่ ศธ 04006/ว1229
50221 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1223
50320 กค 58แจ้งคำสั่งประชุมสัมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
50416 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1194
50516 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบปี58 งบดำเนินงาน ค่าอาการ(เพิ่มเติม) ค่าเครื่องนอนฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๓๙๕
50615 กค 58รายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  1. หนังสือแจ้ง สพท. 2. ข้อมูล สพท. ที่รายงานข้อมูล
50714 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน
  ที่ ศธ 04006/ว1172
50814 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1175
50911 กค 58มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
  ที่ ศธ 04006/ว 1146 แจ้งมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
51010 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
  ที่ ศธ 04006/ว1145  ที่ ศธ 04006/ว1147
5117 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558
  ที่ ศธ 04006/ว1118
5127 กค 58การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร 2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 3. บัญชีราย สพท.  4.บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ _สพป.พิษณุโลก เขต 3
  5.บัญชีจัดสรร สพป.เพชรบุรี เขต 1_สพม.เขต 42  6. บัญชีรายโรง 20 โรงแก้ไข
  7.รายชื่อร.ร.นักเรียนเป็นศูนย์และร.ร.ติดลบ
5137 กค 58การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ - สพป.แพร่ เขต 2  4. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม. เขต 42
  5. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
5143 กค 58ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หนังสือประทับตรา  ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบ
5152 กค 58หนังสือ"แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 - 2561"
  Download
5162 กค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ก.ค.2558
  หนังสือประทับตรา  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
5171 กค 58อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
  หนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ตารางการอบรม
51824 มิย 58การประชุมนานาชาติฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำหนดการ  กำหนดการ
  คำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม  บัญชีจัดสรร
51923 มิย 58ที่ ศธ 04006/ว1018
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู(สำนักพระราชวังขอแก้ไขแบบฟอร์ม)
52023 มิย 58แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561
  ศธ 04006/ว1013


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก