• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
50128 พค 58ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2558-2559 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
  ศธ 04006/ว873
50226 พค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา ครั้งที่ 2
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๘๖๓
50326 พค 58จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการยกระดับการบริหารจ
  หนังสือจัดสรร  บัญชีจัดสรร
50425 พค 58นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
50520 พค 58ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการควบรวม รวม หรือเลิกโรงเรียนขนาดเล็กและต้องจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้ส่งคำขอรับการจัดสรรตามแบบฟอร์ม ดังแนบ
  04006/ว837
50619 พค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558
  หนังสือที่ ศธ. 04006/ว806
50711 พค 58การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2558 ไตรมาสที่ 3-4
  ที่่ ศธ 04006/ว771  แบบฟอร์มปรับแผนไตรมาส 3-4
5086 พค 58สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 (พน.)
  สรุปการประชุม  PowerPoint ประกอบการประชุม
5091 พค 58จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 โครงการคืนครูให้นักเรียนครั้งที่ 2
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว711
51030 เมย 58ขอข้อมูลอัตราการแข่งขันของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
  หน้าหนังสือนำ  รูปแบบตาราง
51123 เมย 58ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว683
51220 เมย 58การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBEvMIS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว647
51316 เมย 58การประชุมสัมมนาผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว656
51410 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว639
51510 เมย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2
  หนังสือ ศธ.04006/ว636
5169 เมย 58การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 585
5179 เมย 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 520
5189 เมย 58เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 580   ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ
5199 เมย 58การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียน
  หนังสือนำงบเงินอุดหนุน  สรุปจัดสรรรายเขต
52031 มีค 58การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
  หนังสือ ศธ. 04006/ว 585


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก