• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
4812 พย 58โครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๖๗๒
4822 พย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบจ้างครูสาขาขาดแคลน 3,091 อัตรา ครั้งที่ 1
  ที่ ศธ 04006/ว1868
48329 ตค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  1. หนังสือประทับตรา  2. แบบสำรวจ
48428 ตค 58เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เบอร์โทรศัพท์
48528 ตค 58รายงานแผนกาปฏิบัติงานและแผนารใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  3. สงป.59  4. สงป. (IP)
  5. คู่มือการรายงาน
48628 ตค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีจัดสรร (สพป.)
  3.บัญชีจัดสรร (สพม.)  4.แบบรายงานข้อมูล
48726 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4)
  14.ตัวอย่างต่าง ๆ  15.ตัวอย่าง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
  16.ภาคผนวก-ปฏิทิน  17. ภาคผนวก-บันทึกข้อความ
48826 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3)
  9.การคิดปริมาณวัสดุ  10.แบบคำขอตั้ง -สรุปแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
  11.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-14  12. โปรแกรม ปร. 4-5-6
  13.แบบขอค่าขนส่งวัสดุ
48926 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
  4. รายการครุภัณฑ์  5.คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์
  6. แบบฟอร์มครุภัณฑ์  7.กรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง
  8.ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2560
49026 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
  1.1 ศธ 04006/ว1818  1.2 การใช้งานเว็บไซท์จัดตั้งงบประมาณงบลงทุนปี2560
  1.ปก  2.คำนำ สารบัญ
  3.กรอบครุภัณฑ์
49126 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2558
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๗๙๕  ตัวอย่างแบบฟอร์ม
49226 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1823 สพป.  2. ที่ ศะ 04006/ว 1823 สพม.
49326 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1822 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1822 สพม.
49421 ตค 58การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2558
  Downlond หนังสือเชิญประชุม
49519 ตค 58ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ดูประกาศรายชื่อ
49619 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1798 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1798 สพม.
49719 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1799 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1799 สพม.
49818 ตค 58นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
  Download
49918 ตค 58การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
  Download
50014 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1
  ที่ ศธ 04006/ว 1790 สพป.  ที่ ศธ 04006/ว 1790 สพม.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก