• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
48111 สค 58การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
  1.หนังสือนำ 2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท. 3.รายโรงง  4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
  5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
  7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง
48210 สค 58สำรวจข้อมูลรายละเอียดคำเสนอของบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ศธ 04006/ว1372
4837 สค 58การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
4846 สค 58แจ้งยกเลิกผลการจัดสรร งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  ศธ 04006/ว1332
4856 สค 58จัดสรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 3)
  ศธ 04006/ว 1328  แบบรายงานการเบิกจ่ายปี 2558
4865 สค 58การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558
  ที่ ศธ 04006/ว1311  ด่วนที่สุด เปลี่ยนผู้รับจองห้องพัก
4875 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว3832  บัญชีจัดสรร
4883 สค 58ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียน ป.บัณฑิต
  รายชื่อผู้สมัคร  ใบสมัคร ป.บัณฑิต
  หนังสือแจ้งเขต  รายชื่อเขต
48929 กค 58การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน พื้นที่ห่างไกล
  ที่ ศธ 04006/1285 สพป.เชียงใหม่เขต 5  ที่ ศธ 04006/1286 สพป.น่าน เขต 2
  ที่ ศธ 04006/1287 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ที่ ศธ 04006/1288 สพป.ตาก เขต2
  ที่ ศธ 04006/1289 สพป.ลำปาง เขต3
49029 กค 58จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
  ศธ 04006/ว1291
49129 กค 58ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/1275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  ที่ ศธ 04006/1275 สพป.พิจิตร เขต 2
49228 กค 58บริหารจัดการเรื่องรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
  ที่ ศธ 04006/ว1269
49327 กค 58ขอเปลี่ยนวันการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
  ศธ 04006/ว1265
49427 กค 58การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรรรายโรง สพป.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง สพม.
  5. แบบรายงาน
49527 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว3831  บัญชีจัดสรรงบประมาณ
49624 กค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
  ที่ ศธ 04006/ว1151  บัญชีจัดสรร
49723 กค 58แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
  DOWNLOAD
49822 กค 58คู่มือประชาชน
  แจ้งคู่มือประชาชน
49921 กค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
  ศธ 04006/ว1162  โครงการ
  แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
50021 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1222


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก