• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
4817 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558
  ที่ ศธ 04006/ว1118
4827 กค 58การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร 2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 3. บัญชีราย สพท.  4.บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ _สพป.พิษณุโลก เขต 3
  5.บัญชีจัดสรร สพป.เพชรบุรี เขต 1_สพม.เขต 42  6. บัญชีรายโรง 20 โรงแก้ไข
  7.รายชื่อร.ร.นักเรียนเป็นศูนย์และร.ร.ติดลบ
4837 กค 58การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรร สพป.กระบี่ - สพป.แพร่ เขต 2  4. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม. เขต 42
  5. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
4843 กค 58ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หนังสือประทับตรา  ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบ
4852 กค 58หนังสือ"แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 - 2561"
  Download
4862 กค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ก.ค.2558
  หนังสือประทับตรา  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
4871 กค 58อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
  หนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ตารางการอบรม
48824 มิย 58การประชุมนานาชาติฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำหนดการ  กำหนดการ
  คำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม  บัญชีจัดสรร
48923 มิย 58ที่ ศธ 04006/ว1018
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู(สำนักพระราชวังขอแก้ไขแบบฟอร์ม)
49023 มิย 58แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561
  ศธ 04006/ว1013
49122 มิย 58อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปเพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  ศธ 04006/ว 985  โครงการ
  บัญชีจัดสรร สพม.  บัญชีจัดสรร สพป.
  ใบจองห้องพัก
49222 มิย 58สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 (พน.)
  สรุปการประชุม
49322 มิย 58ที่ ศธ 04006/ว1001
  ขออนุญาตให้บุคลากร นักเรียน ในสังกัดเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ
49415 มิย 58แจ้งประชุม conference การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ศธ 04006/ว977
4959 มิย 58จัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า-ประปา) เพิ่มเติม
  ศธ 04006/ว945  บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ
  บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก  บัญชีจัดสรรสถานศึกษาสังกัด สศศ.
4969 มิย 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2558
  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐
  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558  รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2558
  แบบฟอร์มจัดสรรงบประมาณนักเรียนพักนอน
4975 มิย 58การบริหารจัดการข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล
  ที่ ศธ 04006/ว941
4985 มิย 58จัดส่งข้อมูลประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "ค.ค.ศ." ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "พ.ค.ศ." ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  04006/ว931
4994 มิย 58ขอสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศธ 04006/ว900   ตารางแบบฟอร์ม
5002 มิย 58เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558
  ศธ 04006/903


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก