• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
46129 กค 58ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/1275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  ที่ ศธ 04006/1275 สพป.พิจิตร เขต 2
46228 กค 58บริหารจัดการเรื่องรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
  ที่ ศธ 04006/ว1269
46327 กค 58ขอเปลี่ยนวันการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
  ศธ 04006/ว1265
46427 กค 58การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
  3. บัญชีจัดสรรรายโรง สพป.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง สพม.
  5. แบบรายงาน
46527 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว3831  บัญชีจัดสรรงบประมาณ
46624 กค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
  ที่ ศธ 04006/ว1151  บัญชีจัดสรร
46723 กค 58แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
  DOWNLOAD
46822 กค 58คู่มือประชาชน
  แจ้งคู่มือประชาชน
46921 กค 58เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
  ศธ 04006/ว1162  โครงการ
  แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
47021 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1222
47121 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  ที่ ศธ 04006/ว1229
47221 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1223
47320 กค 58แจ้งคำสั่งประชุมสัมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
47416 กค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ที่ ศธ 04006/ว1194
47516 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบปี58 งบดำเนินงาน ค่าอาการ(เพิ่มเติม) ค่าเครื่องนอนฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๓๙๕
47615 กค 58รายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถานศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  1. หนังสือแจ้ง สพท. 2. ข้อมูล สพท. ที่รายงานข้อมูล
47714 กค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน
  ที่ ศธ 04006/ว1172
47814 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
  ที่ ศธ 04006/ว1175
47911 กค 58มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
  ที่ ศธ 04006/ว 1146 แจ้งมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
48010 กค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
  ที่ ศธ 04006/ว1145  ที่ ศธ 04006/ว1147


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก