• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
44117 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว1430  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
44217 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  ที่ ศธ 04006/ว1432  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
44317 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าล่วงเวลาครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  ที่ ศธ 04006/ว1402
44417 สค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงาน
  ศธ 04006/ว1443
44514 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว1400
44614 สค 58จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
  1.หนังสือนำ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป และเกณฑ์  2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4.บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติรายโรง
44714 สค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว1422
44814 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว4160
44913 สค 58การประชุมจัดทำร่างเอกสารสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558
  หนังสือนำและคำสั่ง
45013 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว1359
45111 สค 58การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
  1.หนังสือนำ 2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท. 3.รายโรงง  4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
  5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
  7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง
45210 สค 58สำรวจข้อมูลรายละเอียดคำเสนอของบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ศธ 04006/ว1372
4537 สค 58การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
4546 สค 58แจ้งยกเลิกผลการจัดสรร งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  ศธ 04006/ว1332
4556 สค 58จัดสรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 3)
  ศธ 04006/ว 1328  แบบรายงานการเบิกจ่ายปี 2558
4565 สค 58การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558
  ที่ ศธ 04006/ว1311  ด่วนที่สุด เปลี่ยนผู้รับจองห้องพัก
4575 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว3832  บัญชีจัดสรร
4583 สค 58ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียน ป.บัณฑิต
  รายชื่อผู้สมัคร  ใบสมัคร ป.บัณฑิต
  หนังสือแจ้งเขต  รายชื่อเขต
45929 กค 58การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน พื้นที่ห่างไกล
  ที่ ศธ 04006/1285 สพป.เชียงใหม่เขต 5  ที่ ศธ 04006/1286 สพป.น่าน เขต 2
  ที่ ศธ 04006/1287 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ที่ ศธ 04006/1288 สพป.ตาก เขต2
  ที่ ศธ 04006/1289 สพป.ลำปาง เขต3
46029 กค 58จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
  ศธ 04006/ว1291


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก