• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
44128 ธค 58การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๑๒๐
44226 ธค 58รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เลาขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย)
  รายงานการประชุม
44326 ธค 58รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เลาขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย)
  รายงานการประชุม
44425 ธค 58การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
  ศธ 04006/ว2139
44525 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมง
  1. ศธ 04006/ว 2114 (สพป.)  2. ศธ 04006/ ว 2114 (สพม.)
44623 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน
  หนังสือนำและบัญชีจัดสรร  รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 910 โรงเรียน
44723 ธค 58ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. โรงแรมคุ้
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ
44822 ธค 58การจัดนิทรรศการการประชุมสัมมนาโรงเรียนขนาดเล็กและพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558
  Download หนังสือและบัญชีจัดสรร
44922 ธค 58โครงการประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  Download หนังสือแจ้งเขต
45021 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 โครงการคืนครู ครั้งที่ 2
  04006/ว1790 สพม.  04006/ว1790 สพป.
45121 ธค 58เร่งรัดการดำเนินการงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558-2559
  ศธ 04006/ว2084
45221 ธค 58รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายเดือน (BB Evmis)
  หนังสือแจ้ง และ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
45314 ธค 58การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
  ศธ 04006/ว2047
4548 ธค 58จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
  ที่ ศธ 04006/ว 2034, ว 2035
4558 ธค 58การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
  Download หนังสือแจ้งเขต
4563 ธค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์
4573 ธค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์
4583 ธค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ - สพป.แพร่ เขต 2
  5. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม.เขต 42
4593 ธค 58แจ้งแปลี่ยนแบบสำรองห้องพัก การประชุมสัมมนาผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
  แบบสำรองห้องพักสำหรับการประชุมสัมมนา
4603 ธค 58เชิญร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนขนาดเล็กและพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558
  Download กำหนดการประชุม และรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก