• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
42120 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว1449
42219 สค 58การจัดประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
  หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน
42319 สค 58การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS)
  หนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ตารางการอบรม
  กำหนดการ  ตารางโอนจัดสรร1
  ตารางโอนจัดสรร2
42419 สค 58แจ้งข่าวความคืบหน้า ป.บัณฑิต ในโครงการพระราชดำริ ฯ
  แจ้งข่าว ป.บัณฑิต
42518 สค 58ไขข้อข้องใจการจัดสรรงบประมาณของ สนผ. เรื่อง O-NET
  การจัดสรรงบ
42617 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว1430  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
42717 สค 58จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  ที่ ศธ 04006/ว1432  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
42817 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าล่วงเวลาครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  ที่ ศธ 04006/ว1402
42917 สค 58แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงาน
  ศธ 04006/ว1443
43014 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว1400
43114 สค 58จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
  1.หนังสือนำ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป และเกณฑ์  2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4.บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติรายโรง
43214 สค 58แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว1422
43314 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ศธ 04006/ว4160
43413 สค 58การประชุมจัดทำร่างเอกสารสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558
  หนังสือนำและคำสั่ง
43513 สค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว1359
43611 สค 58การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
  1.หนังสือนำ 2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท. 3.รายโรงง  4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
  5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
  7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง
43710 สค 58สำรวจข้อมูลรายละเอียดคำเสนอของบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ศธ 04006/ว1372
4387 สค 58การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๐๔
4396 สค 58แจ้งยกเลิกผลการจัดสรร งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  ศธ 04006/ว1332
4406 สค 58จัดสรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 3)
  ศธ 04006/ว 1328  แบบรายงานการเบิกจ่ายปี 2558


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | กลับหน้าหลัก