• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
40128 ตค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีจัดสรร (สพป.)
  3.บัญชีจัดสรร (สพม.)  4.แบบรายงานข้อมูล
40226 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4)
  14.ตัวอย่างต่าง ๆ  15.ตัวอย่าง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
  16.ภาคผนวก-ปฏิทิน  17. ภาคผนวก-บันทึกข้อความ
40326 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3)
  9.การคิดปริมาณวัสดุ  10.แบบคำขอตั้ง -สรุปแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
  11.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-14  12. โปรแกรม ปร. 4-5-6
  13.แบบขอค่าขนส่งวัสดุ
40426 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
  4. รายการครุภัณฑ์  5.คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์
  6. แบบฟอร์มครุภัณฑ์  7.กรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง
  8.ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2560
40526 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
  1.1 ศธ 04006/ว1818  1.2 การใช้งานเว็บไซท์จัดตั้งงบประมาณงบลงทุนปี2560
  1.ปก  2.คำนำ สารบัญ
  3.กรอบครุภัณฑ์
40626 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2558
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๗๙๕  ตัวอย่างแบบฟอร์ม
40726 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1823 สพป.  2. ที่ ศะ 04006/ว 1823 สพม.
40826 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1822 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1822 สพม.
40921 ตค 58การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2558
  Downlond หนังสือเชิญประชุม
41019 ตค 58ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ดูประกาศรายชื่อ
41119 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1798 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1798 สพม.
41219 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
  1. ที่ ศธ 04006/ว 1799 สพป.  2. ที่ ศธ 04006/ว 1799 สพม.
41318 ตค 58นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
  Download
41418 ตค 58การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
  Download
41514 ตค 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1
  ที่ ศธ 04006/ว 1790 สพป.  ที่ ศธ 04006/ว 1790 สพม.
41612 ตค 58ประกาศคำสั่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักนโยบายและแผน
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือสรร
4178 ตค 58เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5
  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  กรอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ
4187 ตค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4.บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์
4197 ตค 58แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
  หนังสือนำ  โครงการ1
  โครงการ2  เรื่องเดิม
4206 ตค 58จัดสรงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1)
  ที่ ศธ 04006/ว1757


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก