• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
4129 มีค 60เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1854
4229 มีค 60รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1827  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1828
  แบบรายงาน ไฟล์ Excel
4329 มีค 60 ขยายเวลาการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.
4428 มีค 60การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
  ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.2560
4528 มีค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรีย
  ศธ 04006/ว1793
4627 มีค 60จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
  แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
4721 มีค 60การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44)
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1-5
  3. แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ 1-4
488 มีค 60การทำสัญญารับเงินอุดหนุน และสัญญาค้ำประกันฯ โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1371 ลว 8 มี.ค. 60  รายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุน (ป.บัณฑิต)
  สัญญารับเงินอุดหนุน พร้อมตัวอย่าง  สัญญาค้ำประกัน พร้อมตัวอย่าง
  ใบสมัคร ป.บัณฑิต 2560
498 มีค 60ข้อมูลรายละเอียดรายการ/โครงการ/กิจกรรมของสำนัก จากงบประมาณจัดสรรครั้งที่สอง เขตละ6ล้านบาท
  butget6M  สำรอง
507 มีค 60รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
  Download File
517 มีค 60รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน และโรงเรียนมัธยมศึกษาดีใกล้บ้าน ตามแผนที่ GIS 
  Download File
522 มีค 60PowerPoint การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560
  Download Powerpoint
5324 กพ 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3
  ศธ 04006/1059 ลว. 23 ก.พ. 2560
5423 กพ 60การถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๐๘๔
5523 กพ 60รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า  รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5623 กพ 60ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการชำระหนี้รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ตัดยอดค้างชำระ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2.แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
5722 กพ 60การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1048
5822 กพ 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
  ศธ 04006/ว1031 ลว. 21 ก.พ. 2560
5922 กพ 60การขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปี พ.ศ. 2561  
  ที่ ศธ 04006/1023
6021 กพ 60แจ้งเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2559
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 04006/1003


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก