• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
4126 พค 60 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่3) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560-2563) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4224 พค 60ปรับปรุงปฎิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  หนังสือแจ้ง สพท.
4324 พค 60การสำรววจข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ. ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ค.ศ.ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  หนังสือแจ้ง สพท.  เกณฑ์
  ตัวอย่าง  แบบคำขอ ค.ค.ศ.
  แบบคำขอ พ.ค.ศ.
4423 พค 60แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560
  แผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560
4523 พค 60Update ตารางการประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ของ สพท. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2560
  หนังสือแจ้ง และตารางการประชุมล่าสุด
4617 พค 60คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
  คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
4717 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวน 602 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.แม่เหล็ก)
4817 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 922 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.ปกติ)  รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ปกติ)
4917 พค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  หนังสือแจ้งเขต กำหนดการ และแบบตอบรับ
5016 พค 60ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560
5115 พค 60การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  ดาว์โหลดหนังสือแจ้งเขต
525 พค 60การรายงานข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่นที่ 2
  ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/ว2483
533 พค 60รายการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 2
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว2412
542 พค 60การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค
  ศธ 04006/2007
5528 เมย 60จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และงบประมาณ
  ศธ 04006/ว2294
5628 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2329 ลว. 27 เม.ย. 60
5728 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2327 ลว. 27 เม.ย. 60
5828 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2328 ลว. 27 เม.ย. 60
5925 เมย 60การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. คู่มือการรายงาน
  3. username และ password  4. แบบรายงานข้อมูล
  5. อ้างถึง
6021 เมย 60การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการของงบประมาณ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.หนังสือแจ้ง สพท.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | กลับหน้าหลัก