• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
4120 กย 60การส่งคืนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน
  1.หนังสือแจ้ง สพท.
4219 กย 60การติดตามหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคทุกเดือนผ่านเว็ปไซด์และหากยังมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ยังค้างจ่ายให้รายงานข้อมูลพร้อมสำเนาใบแจ้งหนี้ส่งสำนัก
  หนังสือนำส่ง ว5265  เอกสารแนบ1
  เอกสารแนบ2  แบบรายงาน
4315 กย 60จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ และเตรียมข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว5141 ลว 15 กันยายน 2560  รายละเอียดการโอนจัดสรร (หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ใช้เอกสารเดิม)
4414 กย 60 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 เพิ่มเติม กรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสร
  หนังสือนำส่ง  บัญชีจัดสรรค่าอาหารนักเรียนพักนอน 1/60 เพิ่มเติม(สพป.)
  บัญชีจัดสรรค่าอาหารนักเรียนพักนอน 1/60 เพิ่มเติม(สพม.)  สรุปรวม
  แบบรายงาน
4514 กย 60เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560
  รวมเอกสารประกอบการบรรยาย
4611 กย 60ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  หนังสือเชิญประชุม กศจ. และ สพท.  หนังสือเชิญคณะทำงาน
  กำหนด แบบตอบรับ  รายชื่อ
4711 กย 60ขอทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
  หนังสือ ที่ ศธ 04006/ว4770 ลว 24 สิงหาคม 2560 แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงาน  รายชื่อโรงเรียน อพสท. (สพป.)
  รายชื่อโรงเรียน อพสท. (สพม.)  รายชื่อโรงเรียน อพสท. ที่ได้รับป้าย เกียรติบัตรขั้นที่ 1,2
488 กย 60การขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการ
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5004
497 กย 60การจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2560 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเร
  ที่ ศธ 04006/ว4978
507 กย 60การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
  หนังสือแจ้งเขต  ปฏิทินการดำเนินงาน
511 กย 60การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2560
  หนังสือนำ  เรื่องเดิม
521 กย 60รายงานการเบิกจ่ายจริงงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปีงบปรมาณ 2560
  หนังสือประทับตรา ศธ04006/ว4877 และตารางสรุปรายละเอียด
5331 สค 60คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  Dawnload ไฟล์หนังสือ
5429 สค 60การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (แจ้งศึกษาธิการ
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4784  2.กำหนดการ
  3.ขั้นตอนประชุม  4.แบบตอบรับ
5529 สค 60การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4784  2.กำหนดการ
  3.ขั้นตอนประชุม  4.แบบตอบรับ
5628 สค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
  1.หนังสือแจ้งเขตที่ ศธ 04006/ว4786  2.กำหนดการ
  3.ใบจองห้องพัก
5728 สค 60การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรรรวมเขตพื้นที่การศึกษา
  3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ  4.บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก
  5.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
5823 สค 60การสำรวจความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ
  หนังสือแจ้ง สพท  แบบรายงานข้อมูล
5921 สค 60การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4451  2.โครงการ
  3.กำหนดการ  4.คำสั่ง
  5.แบบตอบรับ
6016 สค 60จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 และสมทบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
  1. หนังสือนำ  2.บัญชีจัดสรร (โดยครอบครัว)
  3. บัญชีจัดสรร (สถานประกอบการ)  4. แบบรายงานข้อมูล


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก