• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
34117 พย 58การประชุมคณะกรรมการกลางคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี 5 side
  หนังสือ ศธ๐๔๐๐๖/๑๙๕๐  คำสั่ง
  กำหนดการ
34213 พย 58รายชื่อ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
  Download
34310 พย 58คัดเลือกผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" 5 ด้าน
  ที่่ ศธ ๐๔๐๐๖/ ว๑๙๐๘
34410 พย 58ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เรียน ป. บัณฑิต
  จำนวน 207 แห่ง
3459 พย 58คู่มือการใช้รูปแบบการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน TAPE Model โดย ดร.กฤษณา สว่างแสง
  Download คู่มือ
3464 พย 58ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๘๘๖  เชิญวิทยากร
  คำสั่ง
3474 พย 58รายงานการเบิกจ่ายจริงงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1. หนังสือประทับตรา  2. แบบรายงาน
3484 พย 58PowerPoint การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  รายงานของคณะทำงานขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.ศธ.
3493 พย 58แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
  หนังสือส่ง ที่ ศธ04006/ว1843  ไฟล์เล่มแผน 59 pdf (บางไฟล์จะมีหน้าว่าง)
3503 พย 58สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
  Download
3512 พย 58โครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๖๗๒
3522 พย 58การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบจ้างครูสาขาขาดแคลน 3,091 อัตรา ครั้งที่ 1
  ที่ ศธ 04006/ว1868
35329 ตค 58สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  1. หนังสือประทับตรา  2. แบบสำรวจ
35428 ตค 58เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เบอร์โทรศัพท์
35528 ตค 58รายงานแผนกาปฏิบัติงานและแผนารใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  3. สงป.59  4. สงป. (IP)
  5. คู่มือการรายงาน
35628 ตค 58จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีจัดสรร (สพป.)
  3.บัญชีจัดสรร (สพม.)  4.แบบรายงานข้อมูล
35726 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4)
  14.ตัวอย่างต่าง ๆ  15.ตัวอย่าง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
  16.ภาคผนวก-ปฏิทิน  17. ภาคผนวก-บันทึกข้อความ
35826 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3)
  9.การคิดปริมาณวัสดุ  10.แบบคำขอตั้ง -สรุปแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
  11.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-14  12. โปรแกรม ปร. 4-5-6
  13.แบบขอค่าขนส่งวัสดุ
35926 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
  4. รายการครุภัณฑ์  5.คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์
  6. แบบฟอร์มครุภัณฑ์  7.กรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง
  8.ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2560
36026 ตค 58เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
  1.1 ศธ 04006/ว1818  1.2 การใช้งานเว็บไซท์จัดตั้งงบประมาณงบลงทุนปี2560
  1.ปก  2.คำนำ สารบัญ
  3.กรอบครุภัณฑ์


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | กลับหน้าหลัก