• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
32122 กค 59ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๙”
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๔๖  ที่ ศธ ๐๒๓๕/๘๑๑๖
32221 กค 59PowerPoint ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี
  Download PowerPoint ประกอบการประชุม
32315 กค 59การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึก๋าขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.คู่มือการรายงาน
  3.แบบฟอร์มรายงานและรายละเอียด  4.เอกสารแนบเกี่ยวกับโครงการ
32412 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเร
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรร สพป.
  3. บัญชีจัดสรร สพม.  4.แบบรายงานข้อมูล
32512 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรรสรุปราย สพท. ร.ร.ปกติ
  3.สรุปรายโรง ร.ร.ปกติ (สพป.)   4.สรุปรายโรง ร.ร.ปกติ (สพม..)
  5.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
32612 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%)
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก
  3. สรุปบัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง ร.ร.ปกติ
  5.บัญชีโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3275 กค 59เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1123
3285 กค 59การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  หนังสือประทับตราแจ้ง สพท.  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลเงินบำรุงการศึกษา ปี 2559
3294 กค 59การประชุมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  ศธ 04006/ว1114
3304 กค 59การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของโรงเรียนที่มีการเปิดสอนอิสลามรายชั่วโมง
  04006/ว1063 สพป.  04006/ว1063 สพม.
3314 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
3324 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
3331 กค 59บัญชีแจ้งจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนภูมิภาค (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กทม.
33429 มิย 59ด่วนที่สุด ขอข้อมูรายชื่อผู้สมัครสอบและเข้าสอบในการคัดเลืกนักเรียน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1087  ฟอร์มการขอข้อมูล
33529 มิย 59แจ้ง สพป.สพม. ทุกเขต.ให้ตรวจสอบรายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 ทางเมล์ jumspm18@gmail.com
  รายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูล
33628 มิย 59ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากวันที่ 30 มิถุนายน 59 เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04006/ว1075  เรื่องเดิม
33728 มิย 59การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  ที่ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๐๖๒  รายชื่อ. กำหนดการ
  แบบตอบรับ
33823 มิย 59ขอส่งหนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04006/ว887  บัญชีจัดสรรหนังสือ
33922 มิย 59จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA
  หนังสือแจ้ง และบัญชีจัดสรร
34014 มิย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
  Download ศธ04006/ว936


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก