• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
30112 มค 59แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559
  ศธ 04006/ว59
3028 มค 59การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๓๖
3036 มค 59เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  หนังสือประทับตรา  เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3045 มค 59ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานเพื่อติดตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
  ศธ 04006/ว17
3055 มค 59ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
  Download หนังสือแจ้งเขต
3064 มค 59การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559
  หนังสือแจ้ง และรายละเอียด
3074 มค 59การจัดทำนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  Download หนังสือ
3084 มค 59สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558
  Download ข้อมูลรายงาน
30928 ธค 58รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการประชุม
31028 ธค 58PowerPoint การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2558
  present1  present2
  present3  present4
31128 ธค 58การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๑๒๐
31226 ธค 58รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เลาขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย)
  รายงานการประชุม
31326 ธค 58รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เลาขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย)
  รายงานการประชุม
31425 ธค 58การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
  ศธ 04006/ว2139
31525 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมง
  1. ศธ 04006/ว 2114 (สพป.)  2. ศธ 04006/ ว 2114 (สพม.)
31623 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน
  หนังสือนำและบัญชีจัดสรร  รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 910 โรงเรียน
31723 ธค 58ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. โรงแรมคุ้
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ
31822 ธค 58การจัดนิทรรศการการประชุมสัมมนาโรงเรียนขนาดเล็กและพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558
  Download หนังสือและบัญชีจัดสรร
31922 ธค 58โครงการประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  Download หนังสือแจ้งเขต
32021 ธค 58การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 โครงการคืนครู ครั้งที่ 2
  04006/ว1790 สพม.  04006/ว1790 สพป.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | กลับหน้าหลัก