• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
28119 สค 59การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
  ที่ ศธ 04006/ว1456
28217 สค 59ขยายเวลาการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาช่วง 6 เดือนแรก
  1.หนังสือแจ้ง สพท.
28317 สค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  ที่ ศธ 04006/ว1447
28416 สค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพป.)  ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพม.)
28514 สค 59จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรรสรุปราย สพท. ร.ร.ปกติ
  3. บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ ราย สพท.  4.บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
  5.บัญชีโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
28611 สค 59ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ดาว์โหลดประกาศผล ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1417
2878 สค 59การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
  04006/ว 1383
2884 สค 59หนังสือประทับตรา
  ที่ ศธ. ๐๔๐๐๖/ว๑๓๖๒
2893 สค 59รายละเอียดการเตรียมข้อมูล การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
  รายละเอียด
2903 สค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่ตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
  04006/ว 1353 ลว. 3 ส.ค. 59 (สพป.)  04006/ว 1353 ลว. 3 ส.ค. 59 (สพม.)
2913 สค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2559 เพิ่มเติม
  ที่ ศธ 04006/ว1332
2922 สค 59จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวางแผน
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว1311
2931 สค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ "ค.ค.ศ." และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งทมี่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว "พ.ค.ศ."
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรร
  3.รายละเอียดการจัดสรร
29430 กค 59เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  หนังสือเชิญประชุม
29529 กค 59การจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  หนังสือที่ ศธ04006/ว1294
29629 กค 59การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  หนังสือที่ ศธ04006/ว1293
29729 กค 59แบบสำรองห้องพัก การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
  แบบสำรองห้องพัก
29827 กค 59สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  Download รายงานการประชุม
29925 กค 59ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
  ที่ พว ๐๐๐๑(อพ.)๙๘๑๖/๒๕๕๙  แผ่นผับ อพ.สธ.
30022 กค 59ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๙”
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๔๖  ที่ ศธ ๐๒๓๕/๘๑๑๖


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | กลับหน้าหลัก