• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
2417 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)
  หลักเกณฑ์ (ไฟล์ Word)
2427 ตค 59การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือ ศธ 04006/ว431  2.จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
  3.นโยบาย ศธ.+สพฐ.  4.หลักเกณฑ์
  5.แบบรายงาน
2437 ตค 59 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
  หนังสือ ศธ 04006/ว1836   บัญชีรายละเอียด
2447 ตค 59แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
  หนังสือ ศธ 04006/ว392  บัญชีรายละเอียด กิจกรรมประถม
  บัญชีรายละเอียด กิจกรรม ม.ต้น
2456 ตค 59จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
  1. หนังสือนำ  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.  4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ - สพป.พิจิตร เขต 2
  5. บัญชีจัดสรร สฟป.ภูเก็ต - สพม.เขต 42
2463 ตค 59ประกาศผลการคัดเลือกโรงรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
  ที่ ศธ 04006/ว391 และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
24730 กย 59 ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
  หนังสือจาก รมว.ศธ.  บัญชีรายละเอียด (ครั้งที่ 3)
  หนังสือแจ้งเขต
24830 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพป.)  ด่วนที่สุด 04006/ว1822 (สพม.)
24929 กย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
  ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1816 ลว. 29 ก.ย. 59
25029 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 (เงินเหลือจ่าย) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะ พื้นที่สูง และชายแดน
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/1811  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
25129 กย 59การขยายเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  ที่ ศธ 04006/ว1814  แบบสำรวจเขตพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก
  แบบฟอร์ม Excell
25229 กย 59การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1800  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
25329 กย 59การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว1792  บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
25428 กย 59การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Admin ของ สพท. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรูู (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
  1. หนังสือประทับตรา  2. รายชื่อสำหรับตรวจสอบข้อมูล
25528 กย 59รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 11-12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการประชุม
25623 กย 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ร่างหนังสือ รุ่นที่ 1  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 1
  ร่างหนังสือ รุ่นที 2  สรุปผลการเรียน รุ่นที่ 2
  สรุปผลการเรียน ทั้ง 2 รุ่น
25721 กย 59โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  หนังสือนำ  รายชื่อโรงเรียน
25821 กย 59โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ที่ ศธ 04006/ว1744
25920 กย 59นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  Download ไฟล์ Word
26020 กย 59โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ปี 2559
  ร่าง หนังสือจาก สนว.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก