• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
20129 กค 59การจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  หนังสือที่ ศธ04006/ว1294
20229 กค 59การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  หนังสือที่ ศธ04006/ว1293
20329 กค 59แบบสำรองห้องพัก การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
  แบบสำรองห้องพัก
20427 กค 59สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  Download รายงานการประชุม
20525 กค 59ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
  ที่ พว ๐๐๐๑(อพ.)๙๘๑๖/๒๕๕๙  แผ่นผับ อพ.สธ.
20622 กค 59ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๙”
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๔๖  ที่ ศธ ๐๒๓๕/๘๑๑๖
20721 กค 59PowerPoint ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี
  Download PowerPoint ประกอบการประชุม
20815 กค 59การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึก๋าขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.คู่มือการรายงาน
  3.แบบฟอร์มรายงานและรายละเอียด  4.เอกสารแนบเกี่ยวกับโครงการ
20912 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเร
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรร สพป.
  3. บัญชีจัดสรร สพม.  4.แบบรายงานข้อมูล
21012 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรรสรุปราย สพท. ร.ร.ปกติ
  3.สรุปรายโรง ร.ร.ปกติ (สพป.)   4.สรุปรายโรง ร.ร.ปกติ (สพม..)
  5.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
21112 กค 59จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%)
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2. บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก
  3. สรุปบัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง ร.ร.ปกติ
  5.บัญชีโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2125 กค 59เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1123
2135 กค 59การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  หนังสือประทับตราแจ้ง สพท.  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลเงินบำรุงการศึกษา ปี 2559
2144 กค 59การประชุมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  ศธ 04006/ว1114
2154 กค 59การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของโรงเรียนที่มีการเปิดสอนอิสลามรายชั่วโมง
  04006/ว1063 สพป.  04006/ว1063 สพม.
2164 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
2174 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
2181 กค 59บัญชีแจ้งจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนภูมิภาค (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กทม.
21929 มิย 59ด่วนที่สุด ขอข้อมูรายชื่อผู้สมัครสอบและเข้าสอบในการคัดเลืกนักเรียน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1087  ฟอร์มการขอข้อมูล
22029 มิย 59แจ้ง สพป.สพม. ทุกเขต.ให้ตรวจสอบรายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 ทางเมล์ jumspm18@gmail.com
  รายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูล


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก