• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
2014 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
2024 กค 59ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการจัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 ก.ค. 59 ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
  ที่ ศธ 04006/ว1108
2031 กค 59บัญชีแจ้งจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนภูมิภาค (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กทม.
20429 มิย 59ด่วนที่สุด ขอข้อมูรายชื่อผู้สมัครสอบและเข้าสอบในการคัดเลืกนักเรียน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1087  ฟอร์มการขอข้อมูล
20529 มิย 59แจ้ง สพป.สพม. ทุกเขต.ให้ตรวจสอบรายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 ทางเมล์ jumspm18@gmail.com
  รายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังไม่ส่งข้อมูล
20628 มิย 59ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากวันที่ 30 มิถุนายน 59 เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04006/ว1075  เรื่องเดิม
20728 มิย 59การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  ที่ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๐๖๒  รายชื่อ. กำหนดการ
  แบบตอบรับ
20823 มิย 59ขอส่งหนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04006/ว887  บัญชีจัดสรรหนังสือ
20922 มิย 59จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA
  หนังสือแจ้ง และบัญชีจัดสรร
21014 มิย 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
  Download ศธ04006/ว936
21114 มิย 59การตรวจสอบและรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
  หนังสือประทับตราแจ้ง
2128 มิย 59การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๙๐๖/โครงการ  โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก
  ใบสมัคร
2132 มิย 59จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานสรุปแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (กพด)
  หนังสือเชิญ/คำสั่ง
21430 พค 59การรายการข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
  หนังสือแจ้งและคู่มือการบันทึกข้อมูล
21525 พค 59เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
  รวมไฟล์เอกสาร
21625 พค 59สำรวจข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "พ.ค.ศ."ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ "พ.ค.ศ."ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  1. หนังสือนำ  2.ตัวอย่างคำสั่ง
  3. เกณฑ์การประเมิน
21724 พค 59จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนำร่องโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
  หนังสือแจ้งเขตและบัญชีจัดสรร
21824 พค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรี
  หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว779  บัญชีจัดสรร
  แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
21919 พค 59ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานผู้รับผิดชอบการจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนพักนอนในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร จุดที่ 1 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
  หนังสือแจ้งคณะทำงาน   หนังสือแจ้งเขต
  ใบตอบรับ
22018 พค 59การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2
  Download ศธ04006/ว749 (สพป.)  Download ศธ04006/ว749 (สพม.)


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | กลับหน้าหลัก