• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
2124 ตค 60ขยายเวลาการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 12 เดือน
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5757  เรื่องเดิม
2218 ตค 60การจัดสรรงบประมารปีพ.ศ. 2561 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
  ศธ04006/6528
2316 ตค 60จัดสรรงบประมาณปี 2561 (ครั้งที่1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบที่ 4 )
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5668  บัญชีวัดสรร สพป.
  บัญชีจัดสรร สพม.  แบบรายงาน
2416 ตค 60เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  equipment-details-60
2512 ตค 60การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5603  เรื่องเดิม 1
  เรื่องเดิม 2
2612 ตค 60การประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2529 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เอกสารผลงานทางวิชาการ
2712 ตค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5641  2.บัญชีจัดสรร สพป.ที่ตั้งใหม่ 146 อัตรา
  3.บัญชีจัดสรร สพป.ที่ขาดแคลน 246 อัตรา
2812 ตค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
  1.หนังสือแจ้ง สพป. 04006/ว5627  2.บัญชีจัดสรร สพป.
  3.หนังสือแจ้ง สพม. 04006/ว5628  4.บัญชีจัดสรร สพม.
2911 ตค 60 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว5585 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  แนวทางการตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายชื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณปวีณา เบอร์ 0818099459) (กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์จะดำเนินการของบประมาณผ่านศูนย์จุฬาภรณ์)
3010 ตค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5591  2.กำหนดการ
315 ตค 60การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.แบบรายงานข้อมูล
322 ตค 60รวมไฟล์เอกสาร ประชุมจัดทำแผนและแนวทางบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
  รวมไฟล์นำเสนอโรงแรมไมด้า
3329 กย 60การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
  หนังสือแจ้ง สพม. 8 และ 18
3428 กย 60การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.หนังสือแจ้งเขต   2.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  3.แบบรายงาน 3 (excel)  4.แบบรายงาน 4 (excel)
  5.รหัส GF หน่วยเบิก (excel)
3527 กย 60ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
  หนังสือประทับตราที่ ศธ04006/ว5420
3627 กย 60หนังสือ จัดตั้งงบประมาณปี 62 (ต่อ)
  Scan จัดตั้งงบปี 62 (สพป.)  Scan จัดตั้งงบปี 62 (สพม.)
3726 กย 60ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรายงานข้อมูลหนี้สาธารณูปโภคค้างจ่ายของหน่วยงานในสังกัด
  หนังสือประทับตราที่ ศธ04006/ว5399
3826 กย 60คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 (ต่อ)
  คู่มือการจัดทำโปรแกรม ปร.  แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต)
  แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง)  แบบประมาณการซ่อมแซม
3926 กย 60คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62
  คู่มือปี 62 งบลงทุน
4021 กย 60การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว5299 ลว 20 กันยายน 2560 รายชื่อ คำสั่งฯ กำหนดการ   สูจิบัตรกำหนดการ


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก