• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
2117 พค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  หนังสือแจ้งเขต กำหนดการ และแบบตอบรับ
2216 พค 60ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560
2315 พค 60การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  ดาว์โหลดหนังสือแจ้งเขต
245 พค 60การรายงานข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่นที่ 2
  ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/ว2483
253 พค 60รายการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 2
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว2412
262 พค 60การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค
  ศธ 04006/2007
2728 เมย 60จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และงบประมาณ
  ศธ 04006/ว2294
2828 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2329 ลว. 27 เม.ย. 60
2928 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2327 ลว. 27 เม.ย. 60
3028 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2328 ลว. 27 เม.ย. 60
3125 เมย 60การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. คู่มือการรายงาน
  3. username และ password  4. แบบรายงานข้อมูล
  5. อ้างถึง
3221 เมย 60การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการของงบประมาณ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.หนังสือแจ้ง สพท.
3318 เมย 60จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  หนังสือประทับตรา ศธ04006/ว2140  จุดเน้นเชิงนโยบาย
3418 เมย 60ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
  ศธ 04006/ว2121 ลว. 12 เมษายน 2560
3512 เมย 60รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร วันที 31 มีนาคม 2560
  Download รายงานการประชุม
364 เมย 60โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม)
  หนังสือแจ้ง สพท.  คำชี้แจงของ สพท.
  คำชี้แจงของ โรงเรียน  แบบรายงานข้อมูล
3731 มีค 60ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนในโครงการ ICU (เฉพาะกลุ่มเร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินด้านกายภาพบางรายการ เพื่อประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)
  ICU
3830 มีค 60การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว1689 ลว. 22 มี.ค.60)
  1. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพป.  2. บัญชีรายชื่อครูโครงการฯ สพม.
3930 มีค 60การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1872
4030 มีค 60จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหว
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีสรุปราย สพท.
  3. บัญชีรายโรง  4.แบบรายงานข้อมูล


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก