• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
117 พค 60คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
  คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
217 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวน 602 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.แม่เหล็ก)
317 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 922 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.ปกติ)  รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ปกติ)
417 พค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  หนังสือแจ้งเขต กำหนดการ และแบบตอบรับ
516 พค 60ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560
615 พค 60การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  ดาว์โหลดหนังสือแจ้งเขต
75 พค 60การรายงานข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่นที่ 2
  ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/ว2483
83 พค 60รายการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 2
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว2412
92 พค 60การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค
  ศธ 04006/2007
1028 เมย 60จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และงบประมาณ
  ศธ 04006/ว2294
1128 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2329 ลว. 27 เม.ย. 60
1228 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2327 ลว. 27 เม.ย. 60
1328 เมย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
  ศธ 04006/ว 2328 ลว. 27 เม.ย. 60
1425 เมย 60การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
  1. หนังสือแจ้ง สพท.  2. คู่มือการรายงาน
  3. username และ password  4. แบบรายงานข้อมูล
  5. อ้างถึง
1521 เมย 60การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการของงบประมาณ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.หนังสือแจ้ง สพท.
1618 เมย 60จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  หนังสือประทับตรา ศธ04006/ว2140  จุดเน้นเชิงนโยบาย
1718 เมย 60ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
  ศธ 04006/ว2121 ลว. 12 เมษายน 2560
1812 เมย 60รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร วันที 31 มีนาคม 2560
  Download รายงานการประชุม
194 เมย 60โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม)
  หนังสือแจ้ง สพท.  คำชี้แจงของ สพท.
  คำชี้แจงของ โรงเรียน  แบบรายงานข้อมูล
2031 มีค 60ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนในโครงการ ICU (เฉพาะกลุ่มเร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินด้านกายภาพบางรายการ เพื่อประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)
  ICU


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | กลับหน้าหลัก