• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
127 มิย 60ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.60
  รายละเอียดการส่งข้อคิดเห็น  ครุภัณฑ์งานช่างและเกษตร
  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  ครุภัณฑ์วิทย์-คณิต
  ห้องสมุด-ห้องปฏิบัติการ-ห้องศูนย์ต่างๆ
222 มิย 60การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ที่ ศธ 04006/ว3316  บัญชีจัดสรรงบประมาณ
  ประเด็นการระดมความคิดเห็น
320 มิย 60 แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น)
  หนังสือแจ้ง ศธ 04006/3423  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.ปกติ)
  รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ปกติ)  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.แม่เหล็ก)
413 มิย 60การกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 04006/ว3001
513 มิย 60แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560 ของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค
  เอกสารแจ้งเขต
67 มิย 60แจ้งปฎิทินและแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
  หนังสือแจ้ง สพท.  ปฎิทิน
  แนวทางการดำเนินงาน
76 มิย 60การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  Download หนังสือแจ้งเขตและบัญชีจัดสรร
86 มิย 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนา
  Download หนังสือแจ้งเขตและบัญชีจัดสรร
95 มิย 60PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
  Download PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนา
102 มิย 60แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
  แนวทางการดำเนินงาน
1131 พค 60เอกสารประกอบการบรรยายประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
  รวมไฟล์เอกสาร
1231 พค 60เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560
  Downlond หนังสือเชิญประชุม
1326 พค 60 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่3) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560-2563) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บัญชีจัดสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1424 พค 60ปรับปรุงปฎิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  หนังสือแจ้ง สพท.
1524 พค 60การสำรววจข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ. ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ค.ศ.ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
  หนังสือแจ้ง สพท.  เกณฑ์
  ตัวอย่าง  แบบคำขอ ค.ค.ศ.
  แบบคำขอ พ.ค.ศ.
1623 พค 60แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560
  แผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560
1723 พค 60Update ตารางการประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ของ สพท. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2560
  หนังสือแจ้ง และตารางการประชุมล่าสุด
1817 พค 60คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
  คู่มือรายงาน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ปี 2559
1917 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวน 602 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.แม่เหล็ก)
2017 พค 60การรายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้างฯ) ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 922 รายการ
  รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ร.ร.ปกติ)  รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ปกติ)


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | กลับหน้าหลัก