• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
123 สค 60การสำรวจความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ
  หนังสือแจ้ง สพท  แบบรายงานข้อมูล
221 สค 60การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4451  2.โครงการ
  3.กำหนดการ  4.คำสั่ง
  5.แบบตอบรับ
316 สค 60จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 และสมทบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
  1. หนังสือนำ  2.บัญชีจัดสรร (โดยครอบครัว)
  3. บัญชีจัดสรร (สถานประกอบการ)  4. แบบรายงานข้อมูล
416 สค 60อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่5) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบรอบที่4 (พ.ศ.2560-2563)
  1.หนังสือแจ้ง สพป.  2.บัญชีจัดสรร สพป.
  3.หนังสือแจ้ง สพม.  4.บัญชีจัดสรร สพม.
515 สค 60ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
  หนังสือ ศธ 04006/ว4606
615 สค 60การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีจัดสรรรวมเขต
  3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ  4.บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
  5.โรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
715 สค 60การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4521 และแบบตอบรับ  2.กำหนดการ
89 สค 60การรับสามเณรเข้าเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่ ศธ 04006/ว4470
97 สค 60การใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/4429  2.สรุปเงินเหลือจ่าย
104 สค 60ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) เพิ่มเติม
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.แนวปฎิบัติ
  3.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) เพิ่มเติม
113 สค 60ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยมบรมราชกุมารี "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ.
  หนังสือ ที่ ศธ 04006/ว4401 ลว 2 ส.ค. 60 กำหนดการ  รายละเอียดการโอนจัดสรร (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ) แผนที่
123 สค 60ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1.หนังสือแจ้งเขต 04006/ว4390  2.เกณฑ์การตั้งงบประมาณ 2561
  3.คู่มือแนวทางจัดทำคำขอตั้งงบ 2561  4.แบบ 61 (Excel)
131 สค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรี
  ที่ ศธ 04006/ว4293 และบัญชีจัดสรร
1426 กค 60แจ้งเลื่อนการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4264 ลว 26 กรกฎาคม 2560  กำหนดการ รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1526 กค 60ขอเอกสารประมาณการราคาค่าซ่อมแซมประปา ไฟฟ้า (ปร.4-6) ของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU
  เอกสาร ศธ 04006/ว4248  บัญชีข้อมูลสภาพวิกฤติของโรงเรียนฯ
1625 กค 60ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4093 ลว 20 กรกฎาคม 2560 กำหนดการ แบบตอบรับ  รายละเอียดการจัดสรรโอนงบประมาณ 2560
  แบบรายงานโรงเรียนคู่พัฒนา
1724 กค 60 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) เพิ่มเติม
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร และรายละเอียดบัญชีจัดสรร  2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกิน
1824 กค 60การจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว4163  บัญชีจัดสรร
1921 กค 60การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
  1.หนังสือนำ 04006/ว4113  2.ตารางกำหนดการ
  3.กำหนดการประชุม (ปรับแก้)  4.สรุปจำนวนผู้เข้าร่วม (ปรับแก้)
  5.คำชี้แจงและใบงาน
2021 กค 60ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดประกาศและคุณลักษณะ


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | กลับหน้าหลัก