• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
16 ธค 60เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (4)
  6.1 Part 1 (chatchai)  6.2 Part 2A (chatchai)
  6.3 Part 2B (chatchai)
26 ธค 60เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (3)
  4.6 สัญญา (งบผูกพัน)  4.7 แบบฟอร์ม e bidding ฉบับสมบูรณ์ที่สุด (รวม)
  5.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ขาวดำ (อ.คำภา)  5.2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง (อ.คำภา)
  5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่า K (อ.คำภา)
36 ธค 60เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (2)
  4.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบผูกพัน)  4.2 การเพิ่มโครงการงานก่อสร้าง (งบผูกพัน)
  4.3 งบผูกพัน 2560 แก้ไขสัญญา  4.4 วิธีการเพิ่มรหัสงบประมาณปีถัดไป (งบผูกพัน)
  4.5 การคิดงวดงาน งวดเงิน (งบผูกพัน)
46 ธค 60เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (1)
  1.บรรยายการงบประมาณปี 61 (ผอ.สุรินทร์)  1.แบบฟอร์มคำขอเบื้องต้น 2562 (ผอ.สุรินทร์)
  2.ชี้แจงงบ61 เตรียมการของบประมาณ62 (กอ.สอ.)  3.แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
56 ธค 60การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
  หนังสือแจ้ง สพท.
627 พย 60ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ศธ 04006/ว6188  แบบฟอร์มการรายงาน
727 พย 60ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  ศธ 04006/ว6218  แบบฟร์อมการรายงาน
824 พย 60ขยายวันเวลากำหนดส่ง แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
  ที่ ศธ 04006/ว6303
922 พย 60ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2560
  1.หนังสือแจ้ง สพท.  2.บัญชีรุปผลการคัดกรอง
1020 พย 60สรุปรายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ โรงแรมอัลวาเลช โอเทล (เทพนคร) จ.บุรีรัมย์
  สรุปรายงานการประชุม
1113 พย 60ผลการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 12 เดือน
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว6080  สรุปผลการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128 พย 60การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหล
  ศธ 04006/6027 หนังสือแจ้ง สพท.  แบบฟร์อมรายงาน ส่งเป็นเอกสารถึง สพฐ.
  ตัวอย่าง วิธีการกรอกข้อมูลใน Online
138 พย 60รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ศธ 04006/ว6004 ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ศธ 04006/ว6005 ระดับมัธยมศึกษา
1431 ตค 60ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
  1.ห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program)  2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  3.ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
1530 ตค 60การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)
  1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
  3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  4. บัญชีจัดสรรรายโรง
  5. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์
1630 ตค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกาาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ( ตชด.)
  บัญชีจัดสรรอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
1730 ตค 60นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
  ดาว์โหลดไฟล์นโยบาย ศธ 04006/ว5733  ดาว์โหลดไฟล์ Word
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
1827 ตค 60Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2561
  http://designobec.blogspot.com/
1924 ตค 60แก้ไขเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  equipment-details-2017
2024 ตค 60แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาศทางการเรียนรู้(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  หนังสือแจ้งเขต 04006/ว5758  แนวปฏิบัติและปฏิทิน


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | กลับหน้าหลัก