obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการแลกเปลี่ยนครูเกาหลีเพื่อให้ครูเกาหลีมาปฏิบัติการสอน ณ ประเทศไทย และครูไทยไปปฏิบัติการสอน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลาประเทศละ 3 เดือน           ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ »

การประชุมสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2

การประชุมสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียน  โดย นายมีชัย วีรไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมีชัย วีรไวทยะ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนิท แย้มเกษร

อ่านต่อ »

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา

อ่านต่อ »

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อ่านต่อ »
obec_logo_300
ประกาศ

แบบสอบถามปัญหาการใช้งานระบบการประเมินผลการเรียน (Secondary Grading System : SGS ) สำหรับ สพม. เพื่อปรับปรุงระบบ

หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 04006/ว1928 : ดาวน์โหลด กรอกแบบสอบถาม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lnHvNe5MjwPAhgBKPn3zUDl29Bz9IF1cnQE6TbzyvRFl2w/viewform?usp=sf_link

ดาวน์โหลด »

การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการนับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 4

หนังสือแจ้ง สพท. บัญชีจัดสรรงบบุคลากร บัญชีจัดสรรงบดำเนินงาน

ดาวน์โหลด »

แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562

1.หนังสือแจ้งเขต ศธ 04006/ว3709 2.ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด »

รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

1.หนังสือแจ้งเขตที่ ศธ 04006/ว2881 2.แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ 3.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
เอกสาร/คู่มือ
planadmin obec
เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจ การจัดจางและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562-2563) ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com