obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การประชุมแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดอัตราสนุบสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน และพิจารณาหาข้อสรุปร่างคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ว่าที่

อ่านต่อ »

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) โครงการ Partnership School

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) โครงการ Partnership School ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของคณะกรรมการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นโครงการภายใต้นโยบาย THAILAND 4.0

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

1.หนังสือแจ้ง สพท. 2.บัญชีจัดสรรครอบครัว 3.บัญชีจัดสรรสถานประกอบการ 4.บัญชีสรุป

ดาวน์โหลด »

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 2.บัญชีจัดสรรรายโรง ร.ร.ปกติ 3. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 4. สรุปจัดสรรราย สพท. 5. ร.ร.ที่ไม่รับจัดสรรงบประมาณ

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com