obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการ PSP ครั้งที่ 1/2562

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปกิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 พร้อมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ ณ โรงเรียนราชประชสนุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูประสาท) อ.เชียงแสน จ. เชียงรายราย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ

อ่านต่อ »

การประชุมสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2

การประชุมสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียน  โดย นายมีชัย วีรไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมีชัย วีรไวทยะ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนิท แย้มเกษร

อ่านต่อ »

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา

อ่านต่อ »

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อ่านต่อ »
obec_logo_300
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สนผ.สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สนผ.สพฐ. >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ดาวน์โหลด »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประกาศรายชื่อตำแหน่งธุรการ_25620107

ดาวน์โหลด »

สนผ.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคา 2562

สนผ.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคา 2562 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ดาวน์โหลด »

ประกาศรับสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กร Youth For Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กร Youth For Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561

1. หนังสือแจ้ง สพท. ที่ ศธ 04006/ว66 2.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มี นร.05

ดาวน์โหลด »

จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

หนังสือแจ้งเขต จัดสรรพนักงานราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 บัญชีจัดสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงปม. 2562 สพป. บัญชีจัดสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงปม. 2562 สพม.

ดาวน์โหลด »

การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.กำหนดแนวทางรับเด็กก่อนประถมศึกษา ไม่มีสอบเข้า ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ อปท./สถานศึกษาเอกชน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และหากจะจัดก็ต้องมีความพร้อมจริงๆ เพราะมองว่า ‘เด็กเล็กถือเป็นสมบัติของชาติ’ 

ดาวน์โหลด »

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

“โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันและมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
เอกสาร/คู่มือ
planadmin obec
เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจ การจัดจางและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562-2563) ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com