จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *