จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *