ขออนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2560 จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิ่มใหม่และหักลบงบประมาณคงเหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *