ขออนุญาตเชิญครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ถอดบทเรียนเครือข่ายในพื้นที่ ภาคีเพียงหลวงประจำปี 2561