การจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560 กรณีที่ยังได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *