การจัดสรรงบประมาณปี 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/60 และจัดสมทบภาคเรียนที่ 1/60 กรณีครอบครัวได้รับอนุมัติเพิ่มใหม่